Formy pomocy materialnej

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej z ośrodków pomocy społecznej. Osoby o niskim dochodzie lub niezdolne do pracy mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego. Dla osób bezrobotnych, które nie mają środków do życia oraz dla osób długotrwale chorych przeznaczony jest zasiłek okresowy. Ośrodki pomocy społecznej mogą przyznawać także zasiłki celowe.

 

Tego typu zasiłek może zostać przyznany nie tylko osobom w trudnej sytuacji materialnej, ale także osobom, które zostały poszkodowane na skutek powodzi lub pożaru. Zasiłek ten przeznaczony jest na zakup opału, leków, żywności. Może on zostać także przyznany na remont zniszczonego w wyniku powodzi domu lub mieszkania. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które posiadają dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymać z ośrodka pomocy społecznej stypendium lub zasiłek szkolny. Ośrodki pomocy społecznej wypłacają także tzw. becikowe, czyli przyznawaną jednorazowo zapomogą po narodzinach dziecka.

Author: p-fx.pl