Finanse a małżeństwo

Małżonkowie mają prawo sprzedać lub podarować wspólny majątek. Małżonkowie mają prawo do wspólnego dysponowania wspólnym majątkiem, a więc także do decyzji, kto będzie ten majątek dziedziczył w razie ich śmierci. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek: małżonkowie nie mogą sporządzić jednego, wspólnego testamentu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każde z małżonków musi (jeśli oczywiście chce) sporządzić swój własny testament.

 

Testament ten musi zostać sporządzony przez każdego z małżonków oddzielnie. Sporządzając testament, każdy z małżonków ma prawo dowolnie dysponować jedynie swoją częścią wspólnego majątku. Nie ma więc możliwości prawnych, które pozwolą zapisać żonie w testamencie część majątku, która należy do żony. Nie może też mieć miejsca sytuacja odwrotna. Żaden z małżonków nie może dokonać też żadnej darowizny z majątku wspólnego bez poinformowania o tym drugiej strony. Każda sprawa związana ze wspólnym majątkiem małżonków wymaga zgody drugiej strony. Sprawy sporne w tych kwestiach rozstrzyga sąd.

Author: p-fx.pl